top of page
A New Design - Made with PosterMyWall.png
neville_good-removebg-preview.png

Revolutionary Affirmations: Notifications straight to your phone, designed to keep you maintaining the feeling of your wish already being fulfilled. All day, everyday! 

Jennifer Aniston

“Whatever it is that you want to manifest speak to it as though it’s already happened!”

Neville Goddard

“Prayer is the art of assuming the feeling of being and having that which you want.”

435-4350684_available-on-google-play-png-app-store-play.png
Jennifer-Aniston-4-removebg-preview.png
Yoga Group

ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄԻՇԵԼ ԴԱՆԻԵԼՍ

Ես միշտ հիվանդ էի և այս կամ այն խնդրով միշտ գնում էի բժիշկների։ Հիմա, երբ ես սովորել եմ Մանլիից, ես գրեթե երբեք չեմ գնում բժիշկների մոտ: Այս ամենը իմ մտածելակերպը փոխելուց է

ՀԱՆՆԱ

ՄԵԿ խելքի մարզումը ինձ համար չափազանց օգտակար է եղել: Անկախ նրանից, թե գործ ունի կորստի հետ  սիրելի անձնավորություն կամ երբ ես նոր բիզնես էի ստեղծում: 

Շատ օգտակար է ինձ ճիշտ ճանապարհով և մտածելակերպով առաջնորդելու համար, շնորհակալություն

ԱՆՆ ԴԵ ՎԻՏՏ

435-4350684_available-on-google-play-png-app-store-play.png
bottom of page