top of page

Choose your pricing plan

 • Email Advice

  99£
   
  10 x Email support over 3 months
  Valid for 3 months
  • Email Coaching -3 Months support
 • Mind Coaching

  99£
  Every week
  Revolutionary Coaching leaving you inspired & confident.
  Valid for 5 weeks
  • 50% off! 5x1 hour Mind Coaching
 • Manifest Guaranteed

  699£
  Every month
  Over 3 months - 20 x 1 on 1 Mind Coaching sessions
  Valid for 3 months
  • Perfect for those excited about manifesting positive changes
ONE logo transparent.png

Հեղափոխական մտքի մարզում

Ինչ է  Միտք

Քոուչինգ.

Քանի որ ձեր միտքը ստեղծում է ձեր իրականությունը, դուք կարող եք վերահսկել և փոխել ձեր կյանքի յուրաքանչյուր իրավիճակ:

Mind Coaching-ի յուրաքանչյուր նիստ տարբեր է, և նիստի ընթացքում պարունակվող մարզչական մեթոդները և տեղեկատվությունը կախված կլինեն ձեր առջև ծառացած հատուկ նպատակներից և խնդիրներից: Ես հազվադեպ եմ սկսում քոուչինգ նիստը պլանով, թե ինչ քննարկել, քանի որ քոուչինգի մեծ մասը ճիշտ հարցեր տալն է, հաճախորդներին լսելը և ճիշտ խորհուրդներին ուղղորդելը: Նաև երբեմն հաճախորդները ունենում են խնդիրներ, որոնք նրանք պետք է քննարկեն, ուստի նիստի պլան ունենալը նրանց համար այնքան էլ օգտակար չի լինի: Այնուամենայնիվ, քանի որ ձեզնից շատերն ավելի շատ տեղեկություններ են խնդրել այն մասին, թե ինչ է ներառված իմ նիստերում, ստորև բերված է մոտավոր ուղեցույց, թե ինչ կարելի է ակնկալել ձեր առաջին 5 հեղափոխական մտքի մարզչական նիստերի ընթացքում:  

cartoonme%20on%20phone_edited.jpg
 • Read More .......
  As your Mind creates your reality, you can control and change every situation in your life! Each Mind Coaching session is different and the coaching methods and information contained within the session will be dependent upon the specific goals and issues that you're facing. I rarely begin a coaching session with a plan of what to discuss as much of coaching is asking the right questions, listening and guiding clients to the right advice. Also sometimes clients have issues that they need to discuss, so having a plan for the session wouldn't be very helpful to them. However, as so many of you have requested more information on what is including in my sessions, below is a rough guide of what to expect during your first 5 revolutionary mind coaching sessions. ​ Session 1. Discover a Hidden Power Within Yourself! During the first session I will assist you to discover a hidden power within yourself.This is done by self examination where I ask you a series of questions that causes you to discover a hidden power within yourself. Using your own memories and experiences to uncover information that leaves you in no doubt as to you power to create your life and manifest your dreams. This is designed to motivate and inspire you by using concrete scientific and psychological information (religious if preferred). You will then tell me about the goals or desires that you wish to achieve and any issues that you may be trying to overcome. As the self examination exercises leave you feeling inspired and confident. We will then detail a strategy of how this will be achieved using mind coaching over the coming weeks. ​ ​ Session 2. Managing Thoughts and Emotions The second Revolutionary Mind Coaching session I give you my revolutionary unique tools which are focused on managing thoughts. I lay out a set course of principles to abide by everyday in order to stave off negative thinking and develop a happier outlook. I follow up after the session by sending a short PDF. In article format which is an overview of everything discussed in the session and the tools that needed to be implemented each day. These tools can be used for as little as 30 minutes a day and will assist you in impressing the sub conscious mind with new and more beneficial habits and beliefs. I tailor all advice to suit you dependent upon religious/scientific background. ​ ​ Session 3. Revolutionary Manifestation Techniques I give you the unique 5 step manifestation process that has been developed by me and we work together to tailor these steps to suit your individual needs. We look at how you can use the 5 step process to manifest your desires and how I also give you a unique and revolutionary manifesting process designed to completely change you into the person that you wish to be. ​ ​ Session 4 - Overcoming Doubts During this session I ask a series of questions that allow us to discover what underlying fears and doubts remain. I then use science, psychology and your own evidence to dissipate any logic surrounding doubts and leave you confident in your abilities. I also refresh the hidden power information from session 1 and check to see how you're coping with the new disciplines. If there are any struggles with implementing the tools and disciplines that were given during the first few sessions. I use much of this session to measure your progression and discover what barriers you're facing in order to ensure that you you get back on track. ​ Session 5 - Habits, Environment and relationships. By session 5 all clients have reported manifesting positive changes within their lives as a direct result of the work that we have undertaken, although this often happens by session 2, by session 5 everyone has seen some positive changes manifest in their lives. This is not a guarantee just a common result, to get my manifestation guarantee you must book and complete 20 coaching sessions with me. During session 5, We look at your relationships and your environment and then begin to analyse how we can fine tune these areas to support you in achieving your goals and overcoming your issues. We will also examine what issues are being caused by old habits and relationships. I then give you new perspective and actionable tools that transform these areas into more beneficial and supportive structures that enhance your life. ​ The layout of the 5 sessions are not final and the content of all mind coaching sessions will be determined by what you wish to achieve or overcome. Kind Regards ​ Revolutionary Mind Coach - Manley Connikie

Միջազգային զանգերը հասանելի են ....

WHATSAPP.jpg
FACEBOOK MESSENGR.jpg
skype_PNG31.png

Տեսազանգերը հասանելի են միջոցով 

ZOOM LOGO.jpg

&

Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of CHURCH (3).jpg
Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of CHURCH (3).jpg
Տեղեր չեն մնացել, Վաճառված է:
Copy of Media Negativity (3).png

Բոլոր զանգերը, էլ. նամակները և ցանկացած այլ նամակագրություն պահվում է 100% գաղտնի, և ոչ մի անձնական տեղեկություն չի գրանցվում կամ պահվում ֆայլում: 

Ինչ եմ ես խոստանում. • Իմ մարզումը 100% գաղտնի է, և մեր քաղաքականությունը համապատասխանում է GDPR2018 կանոնակարգերին: • Իմ մարզումը ուշադիր է, կարեկցող, աջակցող և մոտիվացնող: • Ես չեմ դատում և պատրաստ եմ օգնել ցանկացած մարդու ցանկացած անցյալով, քանի դեռ դուք փոխվելու ցանկություն ունեք: • Ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսզի դուք ստանաք ձեր ուզած արդյունքները: Որպես մեր ընկերության քաղաքականության մաս՝ մենք ձգտում ենք ապահովել գերազանցության մակարդակ այն ամենում, ինչ անում ենք:

Այն, ինչ ես ակնկալում, ձեզանից: • Ես կարող եմ ձեզ մոտիվացիան, գործիքները եւ աջակցություն անհրաժեշտ է աջակցել ձեզ հասնելու  ձեր նպատակը. Այնուամենայնիվ, դուք պետք է ցանկանաք փոխվել այս ծառայություններից լավագույնը ստանալու համար: Սա ոչ բոլորին է հարմար, եթե դուք բաց մտքով եք և ցանկանում եք սովորել և պատրաստ եք իրականացնել խորհուրդներն ու հրահանգները: Այնուհետև դուք կարող եք հաջողակ լինել ձեր ուզած արդյունքներին հասնելու հարցում, ճիշտ այնպես, ինչպես նշված է իմ նախորդ հաճախորդների կողմից ցուցմունքներում

© 2021 ONE Coaching ltd. Հեղափոխական մտքի մարզում. com

bottom of page